DIVISION CARNE | WAGYU

Nuevo
WAGYU NACIONAL
Toro  PNPDPFLMAOB%GIMCE Padre
98 KURO EPD %Prec. -- -- -- -- -- -- --"""SEKITAN"" ORIENTAL GOSH 74 ITOSHIGENAMI 1/2"
104 SHIMOFURI EPD %Prec. -- -- -- -- -- -- --GOSHU FUKUJIRO
99 TOYIKI EPD %Prec. -- -- -- -- -- -- --"""TOSHO"" ORIENTAL GOSH 77 ITOSHIGENAMI 1/1"
DESCARGAS